jogiforum.hu hírek

Hírek a Jogi Fórumon
Feliratkozás jogiforum.hu hírek hírcsatorna csatornájára jogiforum.hu hírek

A nyilvánosság számára nyitva álló helyek – fürdők, kávéházak, éttermek, színházak, és más hasonló helyek – azokért a tárgyakért tartoznak felelősséggel, amelyeket a fogyasztók ezekre a helyekre rendszerint magukkal szoktak vinni, ha pedig van megfelelő hely a vagyontárgyak elhelyezésére, akkor az intézmény csak az itt elhelyezett tárgyakért tartozik felelősséggel.

400.000 Ft-os kára keletkezett annak a fogyasztónak, aki cipőjét, márkás óráját, pénztárcáját, nagyértékű mobiltelefonját és 70.000,- Ft készpénzt is a fűbe tett a strand területén belül. Mindezt ugyanis ellopták, a fürdő pedig ezért nem vállalt felelősséget, mert az értéktárgyakat nem az értékmegőrzőben helyezte el – erről szólt a Budapesti Békéltető Testületnek címzett kérelem.

Kérdés, hogy mi az, amit a fogyasztók rendszerint magukkal visznek. Ma már mindenhol a fogyasztóval van mobiltelefonja, amely egyre nagyobb értéket képvisel, és a szükséges mennyiségű, de aktuálisan nem viselt ruházat - strandon cipő, felsőruházat, kendő, kávézóban, moziban kabát - értéke is nagyon széles skálán mozog, a drága pénztárcában a fogyasztónál tartott jelentős mennyiségű készpénz azonban mindenképpen indokolatlan volt.

Sokkal lényegesebb azonban az, hogy mi számít megfelelő helynek az értéktárgyak megőrzésére. Ezt alapvetően az intézmény maga jelöli ki, annak mentén, hogy milyen helyiség az, amelynek az őrzéséről maximálisan tud gondoskodni. Éppen ezért kell figyelniük a fogyasztóknak az erre vonatkozó tájékoztatásokat.

A konkrét esetben a vállalkozás a békéltető testületi eljárásban fénykép-felvételeket is csatolt arról a strand területén belül több helyen megtalálható tájékoztatásról, amely szerint kizárólag az értékmegőrzőben hagyott tárgyakért tartozik felelősséggel. A fogyasztó a belépőjegy megvásárlásával pedig szerződést kötött a céggel, így az általános szerződési feltételeit is elfogadta, ennek részét képezte a Házirend is. Az pedig szintén egyértelműen tartalmazta: értéktárgyakért csak akkor vállal felelősséget a vállalkozás, ha az értékmegőrzőben kerültek elhelyezésre, egyéb esetben nem.

Belépőjegyük megvásárlásával a fogyasztók elfogadják az intézmény szerződési feltételeit, ezért, ha úgy gondolják, szükségük van arra, hogy komolyabb értékeiket maguknál tartsák, de azokra nem tudnak folyamatosan figyelni, akkor érdemes már a bejáratnál érdeklődni az elhelyezési lehetőségekről.

Hasonlóan alakul, bár sokkal konkrétabban körülhatárolt a szállodák felelőssége is. Itt ugyanis mindazért felel a szálloda, amit a fogyasztó a szállodában kijelölt, vagy erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy olyan személynek adott oda, akit jogosultnak tarthatott az átvételére. Ilyen személy az, aki a recepcióban a pult mögött áll, vagy akit a szálloda munkatársa a kérésünkre hozzánk küld, és benyomásunk szerint a szálloda alkalmazottja.

A szálloda felelőssége azonban ebben az esetben nem korlátlan, annak maximális mértéke a napi szobaár összegének ötvenszerese. A felelősség ezt meghaladó mértékű korlátozása vagy kizárása viszont semmis. Ha pedig készpénzről, értékpapírról és értéktárgyakról van szó, akkor a szálloda ezekért csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre külön átvette, vagy az átvételt megtagadta. Ilyenkor ezekért a tárgyakért a szálloda már korlátlan felelősséggel tartozik.

A bosszúságok elkerülése érdekében a Budapesti Békéltető Testület az alábbi hasznos tanácsokat adja a fogyasztók részére:

1. Nyilvános helyre (például: fürdő, kávéház, étterem, színház) a feltétlenül szükségesnél több értéktárgyat ne vigyenek magukkal a fogyasztók! A felelősség ilyenkor csak azokra a tárgyakra terjed ki, amiket a fogyasztók szokásos jelleggel magukkal visznek az ilyen és ehhez hasonló helyekre!

2. Ha van értékmegőrző, azt mindig használják, ugyanis az intézmény csak az itt elhelyezett tárgyakért tartozik felelősséggel!

3. Vegyék figyelembe a fogyasztók az intézmények saját szabályzatait is az értéktárgyak őrzését illetően! Tájékozódjanak előre, hol és hogyan tudják elhelyezni azokat a tárgyakat, amelyek biztonságáról feltétlenül gondoskodni akarnak, és mindig a kapott tájékoztatás szerint járjanak el. Legyenek tekintettel az intézmény területén kihelyezett figyelmeztető táblákra, feliratokra is!

forrás: Jogi Fórum

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) július 5-én adott otthont a "Digitális Bíróság" projekt nyitórendezvényének. A projekt célja - amelynek megvalósítására az OBH több mint két és fél milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert - a bírósághoz való hozzáférés további egyszerűsítése. Az OBH informatikai fejlesztésekkel biztosítja a bíróság és az ügyfelek közötti elektronikus kapcsolattartás akadálymentes működéséhez szükséges technikai feltételeket, és az elektronikus ügyintézés optimális, ügyfélbarát módon történő továbbfejlesztését.
A gyorsan változó adózási környezet globális szinten is jelentős kihívások elé állítja a nagyvállalatokat, ráadásul komoly hiányosságokat éreznek a vezetők a BEPS irányelvekkel kapcsolatos útmutatásban – derül ki a Deloitte felméréséből, amelyben több száz multinacionális vállalatvezetőt és pénzügyi szakértőt kérdeztek meg az OECD agresszív adótervezés elleni irányelveinek (BEPS) a mindennapi működésre gyakorolt várható hatásairól.

A Jehova tanúi közösséghez hasonló vallási közösség hitszónok tagjaival együtt a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében gyűjtött személyes adatok kezelőjének minősül. Az ilyen tevékenység keretében végzett személyesadat-kezelés során tiszteletben kell tartani a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogi szabályokat - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-25/17. sz. ügyben hozott ítélet  Tietosuojavaltuutettu kontra Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta

2013. szeptember 17-én a Tietosuojalautakunta (finn adatvédelmi bizottság) megtiltotta a Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta (Jehova tanúi finnországi vallási közössége) számára, hogy a házról házra járva a tagjai által végzett hitszónoki tevékenység keretében személyes adatokat gyűjtsön vagy kezeljen, ha nem tartja tiszteletben az ilyen adatok kezelésével kapcsolatban előírt jogi feltételeket.

E közösség tagjai – házról házra járva végzett hitszónoki tevékenységük keretében – olyan személyeknél folytatott látogatásaikról készítenek feljegyzéseket, akiket ők maguk vagy az említett közösség nem ismer. A gyűjtött adatok tartalmazhatják a felkeresett személyek nevét és címét, valamint a vallási meggyőződésükkel és családi helyzetükkel kapcsolatos információkat. Ezeket az adatokat emlékeztetőül gyűjtik abból a célból, hogy azok egy esetleges későbbi látogatáshoz visszakereshetők legyenek, ugyanakkor az érintett személyek ehhez nem járultak hozzá, és erről nem is tájékoztatták őket. A Jehova tanúi közösség és a hozzá tartozó gyülekezetek szervezik és hangolják össze tagjaik házról házra járva végzett hitszónoki tevékenységét, többek között olyan térképek elkészítésével, amelyek alapján a hitszónok tagok között felosztják a területeket, továbbá a hitszónokokra és a közösség hitszónokok által terjesztett kiadványainak számára vonatkozó kartotékok vezetésével. Ezen túlmenően, a Jehova tanúi közösség gyülekezetei listát vezetnek azokról a személyekről, akik kifejezték abbéli óhajukat, hogy a közösség hitszónok tagjai többé ne keressék fel őket; az e listán szereplő személyes adatokat pedig a közösség tagjai felhasználják.

A Korkein hallinto-oikeus (legfelsőbb közigazgatási bíróság, Finnország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme lényegében arra a kérdésre irányul, hogy a közösségnek tiszteletben kell-e tartania a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogi szabályokat1 amiatt, hogy tagjainak – a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenységük keretében – esetlegesen feljegyzéseket kell készíteniük a beszélgetések tartalmáról és különösen a felkeresett személyek vallási irányultságáról.

A mai napon meghozott ítéletében a Bíróság mindenekelőtt úgy véli, hogy a Jehova tanúi közösség tagjainak a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenysége nem tartozik a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogban előírt kivételek hatálya alá. Konkrétabban: ez a tevékenység nem olyan kizárólag személyes vagy háztartási jellegű tevékenység, amelyre nem kell ezt a jogot alkalmazni. Az a körülmény, hogy a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenységet védi az EU Alapjogi Chartája 10. cikkének (1) bekezdésében rögzített lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való alapvető jog, nem jár azzal a hatással, hogy az  említett tevékenységet kizárólag személyes vagy háztartási jelleggel ruházza fel, mivel ez a tevékenység túlterjed a vallási közösség hitszónok tagjának magánszféráján.

A Bíróság ezután emlékeztet arra, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogi szabályokat azonban csak akkor kell az adatok manuális kezelésére alkalmazni, ha az adatok nyilvántartó rendszer részét képezik, vagy ha azokat nyilvántartó rendszer részévé kívánják tenni. A jelen ügyben – mivel a személyes adatok kezelését nem automatizált módon végzik – felmerül a kérdés, hogy az ekként kezelt adatok vett nyilvántartó rendszer részét képezik-e, vagy azokat nyilvántartó rendszer részévé kívánják-e tenni. E tekintetben a Bíróság arra a következtetésre jut, hogy a „nyilvántartó rendszer” fogalma kiterjed a házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében gyűjtött, a felkeresett személyek nevét és címét, valamint a velük kapcsolatos más információkat tartalmazó személyes adatok összességére, amennyiben ezek az adatok a későbbi felhasználások céljából a gyakorlatban a könnyű visszakeresésüket lehetővé tevő, meghatározott kritériumok szerint strukturáltak. Ahhoz, hogy ezen adatok összessége e fogalom alá tartozhasson, annak nem szükséges kartotékokat, különleges listákat vagy a keresést szolgáló más rendszereket tartalmaznia.

A házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében sorra kerülő személyesadat-kezelésnek tehát tiszteletben kell tartania a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogi szabályokat.

Azt a kérdést illetően, hogy ki minősülhet személyesadat-kezelőnek, a Bíróság emlékeztet arra, hogy az „adatkezelő” fogalma vonatkozhat az e kezelésben részt vevő több szereplőre is, és így mindegyikükre vonatkozniuk kell a személyes adatok védelmével kapcsolatos uniós jogi szabályoknak. E szereplők az adatkezelés eltérő szakaszaiban és különböző mértékben vehetnek részt, így az adatkezelői felelősségük mértékét az ügy valamennyi releváns körülményének figyelembevételével kell értékelni. A Bíróság azt is megállapítja, hogy az uniós jog egyetlen rendelkezése alapján sem lehet úgy vélni, hogy a kezelés céljait és módját az adatkezelőnek írásbeli iránymutatások vagy megbízások révén kell meghatároznia. Ezzel szemben minősülhet adatkezelőnek az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely – saját céljaiból – befolyást gyakorol a személyes adatok kezelésére és emiatt részt vesz a kezelés céljainak és módjának meghatározásában.

Ezen túlmenően, több szereplő együttes felelőssége fennállásának nem előfeltétele, hogy mindegyik adatkezelő hozzáférjen az érintett személyes adatokhoz.

A jelen ügyben úgy tűnik, hogy a Jehova tanúi közösség – tagjai hitszónoki tevékenységének megszervezésével, összehangolásával és ösztönzésével – hitszónok tagjaival együtt részt vesz a felkeresett személyek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos célok és módok meghatározásában, amit ugyanakkor az ügy valamennyi körülményére tekintettel a finn bíróságnak kell értékelnie. Ezt az elemzést nem kérdőjelezi meg a vallási közösségek szervezeti autonómiájának az EUMSZ 17. cikkben garantált elve.

A Bíróság végezetül megállapítja, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jog alapján egy vallási közösség, hitszónok tagjaival együtt, az e közösség által szervezett, összehangolt és ösztönzött, házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében a hitszónok tagok által gyűjtött személyes adatok kezelőjének minősül, ehhez pedig nem szükséges, hogy a szóban forgó közösség hozzáférjen az adatokhoz, illetve hogy megállapítást nyerjen, hogy ez a közösség a tagjai számára ezen adatkezeléssel kapcsolatban írásbeli iránymutatásokat vagy megbízásokat adott.
_________________________________________________________________________________

1Az Európai Unió Alapjogi Chartája 10. cikkének (1) bekezdésével összefüggésben értelmezett, a személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1995. L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).

forrás: Jogi Fórum

Második helyezett lett a Pécsi Ítélőtábla focicsapata azon a tornán, amelyen immár 25. éve mérik össze focitudásukat négy európai főváros bírái. A rotációban rendezett játéknak idén Bécs adott otthont, és a házigazda bécsiek csapata lett az első helyezett. A dobogó második fokára a Pécsi Ítélőtábla csapata állhatott.

Pécs, Bécs, Prága és Pozsony igazságügyi labdarúgó csapatai nem kispályáznak. Bár amatőrök, mégis kizárólag nagy pályán fociznak. Idén 25-dik alkalommal találkoztak Európai nagyvárosainak bírái, hogy összemérjék labdarugó tudásukat.

"A pécsi csapatban nemcsak pécsi, hanem a szekszárdi és a zalaegerszegi törvényszék bírái is játszanak, és néhány ügyvéd is a régióból" - mondta a Jogi Fórumnak Makai Lajos csapatkapitány, a Pécsi Ítélőtábla és a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnöke, aki szerint a pécsi "egy igen jól összerakott csapat".

A Pécsi Ítélőtábla csapata 10 éve vesz részt a tornán, miután 2007-ben a Müncheni Tartományi Bíróság átadta a stafétát. Az idősödő müncheni bírák akkor úgy érezték, hogy kiöregedtek, és a szervezeten belül nem volt annyi lelkes fiatal, hogy kiállítsanak 20 jól focizó bírót.

A bírói focitorna ötlete a bécsi bíróságtól ered. München visszavonulását követően ők keresték meg a Pécsi Ítélőtáblát, hogy vegyenek részt a tornán, amelyet minden évben másik város rendez. 2019-ben Pécs már harmadszor fog otthont adni az eseménynek, amelyen 80 fő vesz részt. Csapatonként 20 tagú lehet a küldöttség.

Az eddigi abszolút nyertes a pozsonyi bírói kar, a bírói focitorna történetében ezideig ők nyerték a legtöbb meccset.

forrás: Jogi Fórum

Brett Kavanaugh bírót jelöli Donald Trump amerikai elnök az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróság új tagjának. Az elnök döntését hétfőn este jelentette be a Fehér Házban. Beszédét és a főbírójelölt bemutatását valamennyi amerikai televízió élőben közvetítette.

Az 53 éves konzervatív Brett Kavanaugh 2006 óta a főváros, Washington fellebbviteli bíróságának tagja, és sajtójelentések szerint őt támogatta a Fehér Ház jogi főtanácsadója, Don McGahn is, aki a jelölési folyamatot irányította. A legfelsőbb bíróságba ezért kellett új tagot jelölni, mert Anthony Kennedy főbíró pár héttel ezelőtt bejelentette visszavonulását.

Donald Trump "briliáns jogászként" mutatta be jelöltjét, és hangsúlyozta, hogy kifogástalan szakmai előélettel, illetve páratlan felkészültséggel rendelkezik, valamint "bizonyítottan elkötelezett" a törvény előtti egyenlőség elve mellett.

Rövid beszédében Kavanaugh szakmai munkáját illetően azt ígérte: a törvény betű szerinti betartásán munkálkodik majd. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy Washingtonban családjával együtt egy katolikus közösség aktív tagja.

Brett Kavanaugh a Yale Egyetemen végzett. Fiatal jogászként annak a Kenneth Starr bírónak volt a munkatársa, aki a kilencvenes években a Bill Clinton akkori elnök elleni vizsgálatot irányította. Később a George W. Bush vezette Fehér Házban volt jogi tanácsadó.

Jelöltségét a szenátusnak kell jóváhagynia. Hosszadalmas vitára számíthat, hiszen a demokrata párti szenátorok már közölték: nem támogatják Trump jelöltjét, részben mert szerintük a jelöléssel meg kellett volna várni az őszi félidős választásokat, részben pedig mert úgy vélik, Kavanaugh megszavazásával a legfelsőbb bíróság konzervatív irányba tolódik el. Elemzők ugyanakkor emlékeztetnek arra, hogy Kavanaugh a fellebbviteli bírói kinevezésekor már sikeresen szerepelt a nagyon kemény szenátusi meghallgatáson.

A legfelsőbb bírói kinevezés egy életre szól, és az amerikai politikai és közéletben rendkívül fontos döntés. A szövetségi legfelsőbb bíróság ugyanis az amerikai életet meghatározó, kötelező erejű döntéseket hoz.

A jelölés utáni első reakciók republikánus politikusoktól érkeztek. Paul Ryan házelnök "tökéletes választásnak" nevezte Kavanaugh jelölését, Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője pedig "pompás választásról" beszélt első nyilatkozatában. Dicsérte és "briliáns jogásznak" minősítette a jelöltet George W. Bush is. John McCain arizonai szenátor, aki eddig Donald Trump valamennyi döntését bírálta, közleményben tudatta, hogy támogatja Brett Kavanaugh jelöltségét. McCain a jelölt "kifogástalan" szakmai előéletét méltatta, és leszögezte, hogy Kavanaugh "igazságos és független" bíróként szerzett szakmai elismertséget.

forrás: Jogi Fórum

Ősszel kezdődhet újra a Budaházy-ügy tárgyalássorozata a Fővárosi Az ügyet az új Be. alapján "egyesbíró" fogja tárgyalniTörvényszéken - közölte a bíróság kedden.

A terrorcselekmény bűntette miatt Budaházy György és 16 társa ellen indult büntetőügy iratai - miután a Fővárosi Ítélőtábla a korábbi elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte - az elmúlt héten érkeztek vissza a Fővárosi Törvényszékre.

A büntetőeljárásról szóló, július 1-jén hatályba lépett új törvény rendelkezései értelmében az ügyet - bírói tanács helyett - a törvényszék egy büntetőbírája "egyesbíróként" fogja tárgyalni.

A Fővárosi Törvényszék vezetése az eljáró bírót egyéb ügyei egy része alól szükség esetén tehermentesíti, elősegítve ezzel az eljárás minél gyorsabb befejezését - tették hozzá.

A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla még áprilisban helyezte hatályon kívül az elsőfokú ítéletet, és új eljárásra utasított a terrorcselekménnyel és más bűncselekményekkel vádolt Budaházy György és társai ügyében.

A vád szerint a Budaházy György által létrehozott Magyarok Nyilai elnevezésű terrorszervezet 2007 és 2009 között erőszakos cselekményekkel próbálta megváltoztatni az akkori, szocialista-szabaddemokrata kormány politikáját és félelmet kelteni a lakosság egyes csoportjaiban, például Molotov-koktélos támadásokat követtek el a kormányzó pártok, illetve kormánypárti politikusok ingatlanjai ellen. A vádlottak javarészt tagadták bűnösségüket.

A Fővárosi Törvényszék 2016 nyarán első fokon, nem jogerősen tizenhárom év fegyházra ítélte terrorcselekmény, testi sértés, kényszerítés miatt az elsőrendű vádlottat, Budaházy Györgyöt, aki addigra már több évet töltött előzetes letartóztatásban. A 17 vádlott közül 15-öt terrorcselekmény miatt 5 és 13 év közötti letöltendő szabadságvesztéssel sújtottak.

forrás: Jogi Fórum

A vízummentességet élvező nem uniós polgároknak engedélyt kell majd kérniük akkor, ha be szeretnének lépni az EU-ba: az erről szóló jogszabályt csütörtökön támogatta az Európai Parlament.

A 2021-ben működésbe lépő új Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) segítségével előre ellenőrizhetők lesznek a vízummentességet élvező utazók, akiknél pedig biztonsági kockázat, az illegális bevándorlás vagy fertőző betegségek kockázata merül fel, azok nem kapnak beutazási engedélyt.

A jelenleg több mint 60 uniós vízummentességet élvező ország és terület állampolgárainak utazás előtt egy elektronikus űrlapon kell megadniuk személyes adataikat (többek között nevükkel, születési helyükkel és időpontjukkal, nemükkel és nemzetiségükkel), utazási okmányaik adatait (érvényesség, kibocsátó ország), otthoni lakcímüket és elérhetőségeiket, valamint a belépési országot.

A 18 év alattiak és a 70 év felettiek számára ingyenes engedély a többieknek 7 euróba kerül majd, és három évre, illetve az utazási dokumentum lejártáig lesz érvényes.

Bűnügyi nyilvántartásba vételről és válságövezetekbe tett utazásokról szóló kérdések

Az utazni vágyóknak tájékoztatniuk kell a hatóságokat arról, ha bármilyen komoly bűnügyben (terrorizmus, gyermekek szexuális kizsákmányolása, embercsempészet, kábítószercsempészet, gyilkosság vagy szexuális erőszak) elítélték őket, ha bizonyos háborús zónákban vagy válságzónában jártak, vagy ha az elmúlt tíz évben bármilyen, országelhagyást tiltó közigazgatási döntés hatálya alatt álltak.

A terrorizmus esetében az elévülési idő húsz év, és az ítélet helyét és időpontját is meg kell adni.

Potenciális kockázati források szűrése

A jelentkezési lapokat összevetik a megfelelő adatbázissal, hogy kiszűrhessék, hogy például a használt utazási dokumentumot elveszettnek vagy ellopottnak jelentették, vagy hogy letartóztatási parancs van érvényben az utazó ellen. Az utazók többsége várhatóan szinte azonnal kedvező választ kap. 

Ha a dokumentumok ellenőrzése során pozitív válasz érkezik a bűnügyi nyilvántartásba vételről, a válságövezetbe való utazásról vagy országelhagyási tilalomról szóló kérdésre, akkor az adatokat személyesen is megvizsgálják, a biztonsági, migrációs vagy fertőzési kockázatot pedig egyedileg bírálják el.

Gál Kinga (EPP, Magyarország) jelentéstevő:

Az ETIAS-szal kiküszöböljük a vízummentesen utazókkal kapcsolatban jelenleg meglévő információhiányt, mert már a külső határra érkezésük előtt ellenőrizhetjük, vajon belépésük jelent-e bármilyen biztonsági kockázatot, vagy fennáll-e az illegális bevándorlás vagy fertőző betegségek veszélye. Az új rendszer jelentősen javítja az uniós polgárok biztonságát, ezért fontos lépés a hatékonyabb és okosabb határvédelmi és biztonsági információs rendszerek felé."

A következő lépések

A jogszabályt 494 szavazattal, 115 ellenszavazat és 30 tartózkodás mellett fogadta el a Parlament. A döntést követően a jogszabályt a Tanács is hivatalosan elfogadja, majd az megjelenik az Unió hivatalos lapjában. A jogalkotók célja, hogy a jogszabály 2021-re életbe lépjen.

forrás: Jogi Fórum

Három közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumvezetőt nevezett ki a közelmúltban Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke. Döntése értelmében Figula Ildikó az Észak-, Cséffán József pedig a Dél-Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumot irányíthatja, a Közép-Duna-Völgyi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium élére Króneisz Gábor került. Cséffán József már a megelőző öt évben is kollégiumvezető volt, munkáját, mint helyettese, Figula Ildikó segítette 2017. december 31-ig. Azóta az Észak-Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium megbízott vezetője volt. - Bemutatkoztak az új vezetők.
"Az IOTEN a magyar jogtudomány valaha volt legnagyobb projektje, mind a munka tervezett volumenét, mind a résztvevők számát tekintve." - állítja Jakab András egyetemi tanár, az MTA doktora. Az Internetes Jogtudományi Enciklopédia létrejöttéről, létéről és létjogosultságáról beszélgettünk a portál megálmodóival és jelenlegi főszerkesztőivel, Jakab Andrással és Fekete Balázzsal.
Korunkban a választottbíróságok szerepe mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban egyre növekszik. Ennek ellenére Magyarországon – a hasonló jelentőségű jogágakhoz képest – viszonylag szerényebb volumenű, könyv formában is megjelent szakirodalom foglalkozik csak a témával. Ezek közül az egyik Boóc Ádám egyetemi docens és gyakorló ügyvéd A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás - A választottbíró megválasztása és kizárása című kötete, melyhez Kulifay Bálint írt szakmai recenziót.
A nyári szezonban megszaporodnak a felhasználókat, online vásárlókat célzó adathalász támadások. Míg egyes oldalak olcsó repülőjegyekkel kecsegtetnek, a csaló webáruházak gyanúsan alacsony áron kínálják a szezon slágertermékeit: nyári ruhákat, fényképezőgépeket, strandeszközöket árulnak. Ha ezeket megrendeljük, nemcsak a pénzünket bukjuk, hanem szinte minden esetben személyes- és bankkártya adatainkat is, ez pedig okozhat még kellemetlen meglepetéseket a jövőben – hívja fel a figyelmet Solymos Ákos, a QUADRON Kibervédelmi Kft. szakértője.
A világ két legnagyobb előadói jogdíjkezelő szervezete és zenészszakszervezete, az amerikai és a brit szövetségek vezetői is méltatták Budapesten a magyar Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) eredményeit abból az alkalomból, hogy az egyesület megalakulásának 30-ik évfordulóját ünnepli.
Az EU tagállamainak biztosítani kellene, hogy a migránsoknak nyújtott humanitárius segítség ne minősüljön bűncselekménynek, az Európai Bizottságnak egyértelműsítenie kellene, hogy milyen típusú segítségnyújtásra nem érvényesek büntetési tételek, az Uniónak gondoskodnia kellene arról, hogy a migránsoknak nyújtott humanitárius segítség ne minősüljön bűncselekménynek - foglalt állást a Parlament.
Az Európai Bizottság nyilvános online konzultációt indított csütörtökön a nyári és a téli időszámításról, illetve az óraátállításról.
Az Állami Számvevőszék a második félévben folytatja az ellenőrzést a Magyar Államkincstárnál (MÁK), a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Magyar Nemzeti Banknál és megkezdi a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság működésének és gazdálkodásának értékelését - derül ki az ÁSZ ellenőrzési tervéből, amelyet benyújtott az Országgyűlésnek.

Megszavazta az uniós utasregisztrációs rendszer felállítását csütörtökön az Európai Parlament plenáris ülése, a rendszer keretében kizárólag vízummal vagy előzetes elektronikus beutazási engedéllyel (ETIAS) léphetnek majd be harmadik országbeli állampolgárok az Európai Unió területére.

Az Egyesült Államok elektronikus utasregisztrációs rendszeréhez (ESTA) hasonló ETIAS révén lehetőség lesz előzetes ellenőrzésekre, és szükség esetén az utazási engedély kiadásának megtagadására az olyan, vízummentességet élvező harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik a schengeni térségbe kívánnak belépni. A tervek szerint a rendszer hozzá fog járulni a belső biztonság erősítéséhez, az illegális bevándorlás megelőzéséhez, a közegészségügy védelméhez és a határátlépési idő lerövidítéséhez azzal, hogy már megérkezésük előtt azonosítja azokat, akik valamilyen szempont alapján kockázatot jelenthetnek.

A kérelmek elbírálása a 18 év alattiak és a 70 év felettiek számára ingyenes lesz, mindenki másnak hét euróba fog kerülni, a kiadott engedély pedig három évig vagy az úti okmány lejártáig lesz érvényes.

Az igénylőknek tájékoztatniuk kell a hatóságokat arról, ha bármilyen komoly bűnügyben elítélték őket, ha bizonyos háborús vagy válságzónákban jártak, valamint arról is, ha az elmúlt tíz évben bármilyen, az ország elhagyását tiltó közigazgatási döntés hatálya alatt álltak.

Az egyes online kérelmekben szereplő információkat automatikusan összevetik más uniós és releváns Interpol-adatbázisokkal, s ha a rendszer találatot jelez, az illetékes hatóságok manuálisan veszik kézbe az ügyet. Az engedély kiadásáról vagy elutasításáról legkésőbb a benyújtástól számított 96 órán belül döntenek.

Az utazási engedély nem biztosít majd automatikus beutazási vagy tartózkodási jogot, a végső döntést a határőrség hozza meg.

Gál Kinga fideszes jelentéstevő szerint az új rendszer jelentősen növeli az európai állampolgárok biztonságát, hiszen már a schengeni térségbe történő belépés előtt ellenőrizhetővé teszi, hogy az adott személy jelent-e biztonsági kockázatot, fennáll-e az illegális bevándorlás vagy esetleg fertőző betegségek veszélye.

"A turistákat, az üzleti célból érkezőket szívesen látjuk. Szeretnénk, hogy Európa számukra nyitott maradjon. Azok viszont, akik terror- vagy más bűncselekmények elkövetése céljából érkeznének, már jóval beutazásuk előtt beazonosításra fognak kerülni az ETIAS-rendszernek köszönhetően" - hangsúlyozta Gál, aki szerint ez az egyik legfontosabb jogszabály a biztonság területén, amelyről az uniós társjogalkotó szervek az utóbbi időben megegyeztek.

A rendszer létrehozását 494:115 arányban fogadta el strasbourgi ülésén az Európai Parlament.

A tervezett 2021-es életbe lépéshez a rendszer felállítását még az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagynia hivatalosan.

forrás: MTI

Tizenegy Pest megyei önkormányzat nyert el több mint 2 milliárd forintot a települések vállalkozói parkjainak fejlesztésére, korszerűsítésére - jelentette be Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-nek.

 Hozzátette: a kormány Pest megye fejlesztését szolgáló programjának hatodik felhívására jelentős volt a túligénylés, így a tárca az eredeti támogatási keretösszeget további 70 millió forinttal emelte meg.

A vállalkozói parkok fejlesztésének támogatására irányuló pályázat 2017 decemberében jelent meg, célja az önkormányzatok tulajdonát képző ipari, gazdasági felhasználásra szánt területek vállalkozói parkká történő fejlesztése és az ehhez kapcsolódó alapinfrastruktúra kiépítése. 

Az igényelhető legmagasabb támogatási összeg 250 millió forint volt. A beérkezett, szakmailag jól előkészített települési pályázatok mindegyikének támogatása érdekében, azok várható pozitív gazdaságfejlesztési hatására tekintettel a tárca az eredeti 2 milliárd forintos támogatási keretösszeget további 70 millió forinttal megemelte - ismertette az államtitkár.

A megemelt keretből 11 Pest megyei településen mintegy 48,5 hektárnyi, korszerű infrastruktúrával felszerelt vállalkozói park jön létre, hogy a Pest megyei vállalkozásoknak megfelelő telephelyeket biztosítson, elérhetőségüket, működési feltételeiket kedvezőbbé tegye. 

A beruházások várhatóan több mint 300 új munkahely létrejöttét segítik elő - tájékoztatott Rákossy Balázs.

forrás: MTI

Menekültpolitikai fordulat kezdődik Németországban a tranzitközpontok kiépítésével - hangsúlyozta Horst Seehofer német belügyminiszter csütörtökön a szövetségi parlamentben (Bundestag).

 A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke a 2018-as szövetségi költségvetés belügyminisztériumi fejezetéről szóló vitában kiemelte: a CSU és az Angela Merkel kancellár vezette testvérpárt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) "intenzív viták" után migrációpolitikai intézkedésekről állapodott meg, és jó esély van arra, hogy ezekhez megszerzik a koalíciós társ Német Szociáldemokrata Párt (SPD) támogatását.

A megállapodás egy új határigazgatási rendszert irányoz elő Németország és Ausztria határán, tranzitközpontok kiépítésével. Ezekből a központokból szállítják majd vissza az EU-ban máshol már regisztrált menedékkérőket a menekültügyi eljárásuk lefolytatására illetékes tagországba.

Ez "valódi menekültpolitikai fordulat kezdetét" jelenti - mondta a miniszter, kiemelve, hogy a tranzitközpontokban 48 óra alatt döntenek az ügyekről, és az intézmények a bírálatokkal ellentétben nem lesznek zártak, "mert a menedékkérők ugyan Németországba nem utazhatnak be, de bármikor visszautazhatnak bármelyik országba, amelybe csak szeretnének".

A rendszert az "európai szomszédokkal" egyeztetve működtetik majd, és már el is kezdődtek az ügyről szóló tárgyalások - mondta Horst Seehofer.

Ismertette, hogy a Bundestagból egyenesen Bécsbe utazik, hogy megbeszélést folytasson Sebastian Kurz osztrák kancellárral és Herbert Kickl belügyminiszterrel, szerdán pedig tárgyalt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Matteo Salvini olasz belügyminiszterrel, és rövidesen további megbeszéléseket folytat majd.

Kiemelte, hogy a tárgyalások "nagyon nehezek" lesznek, a tárgyalások első köre pedig csupán a partnerek tájékoztatását szolgálja és nem vezet konkrét megállapodásokra.

Hozzátette: "az ügy összetettsége és európai dimenziója miatt a megállapodások legfontosabb pontjait a kormányfőknek kell rögzíteniük".

A CDU és a CSU hétfőn egy három pontból álló megállapodással zárta le hetek óta húzódó vitáját, amely arról szólt, hogy miként lehet megtagadni a belépést a német határ állandó ellenőrzés alá vont pontjain - a bajor-osztrák határ három átkelőjénél - a máshol már regisztrált menedékkérőktől.

A testvérpártok egyetértésre jutottak, hogy a német-osztrák határon új határigazgatási rendszert kell bevezetni mindazon menedékkérők belépésének akadályozására, akik menekültügyi eljárását az EU-s szabályok alapján nem Németországban kell lefolytatni, hanem abban a tagállamban, amelyben elsőként regisztrálták őket.

Ezért úgynevezett tranzitközpontokat kell kiépíteni, amelyekből visszaszállítják a kérelmezőket az ügyükben illetékes államba. Amennyiben pedig a menekültügyi eljárás lefolytatásában illetékes ország nem hajlandó megállapodást kötni az EU-s visszaküldési szabály végrehajtását célzó együttműködés javításáról, akkor az adott menedékkérőtől megtagadják a belépést egy Ausztriával kötendő egyezmény alapján.

forrás: MTI

Magyarország és Németország között rendkívül szoros védelmi és védelmi ipari együttműködés jön létre; közép-európai NATO-hadosztály-parancsnokság alakul Németország támogatásával - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közmédiának csütörtökön Berlinben.

A tárcavezető Orbán Viktor miniszterelnök berlini látogatása alkalmával egyeztetett Ursula von der Leyen védelmi miniszterrel, Norbert Röttgennel (CDU), a Bundestag külügyi bizottságának elnökével, valamint Gunther Krichbaummal (CDU), a Bundestag európai bizottságának elnökével.

Megbeszéléseiről beszámolva kiemelte: e védelmi együttműködés alapját az adja, hogy Magyarország és Németország gazdasági együttműködése rendkívül szoros, másrészt a NATO keretein belül egy szövetségben dolgoznak azért, hogy Európa minél biztonságosabb hely legyen.

Közölte: a kétoldalú katonai és védelmi ipari együttműködés minden eddiginél szorosabb lesz, és ennek egyik fontos alapja az a tény, hogy a magyar honvédség modernizálása és regionális versenyképességének fejlesztése érdekében 20 új Airbus típusú katonai helikopter beszerzéséről döntöttek.

Szijjártó Péter kitért arra, hogy a NATO hadosztály-parancsnokságainak elosztását vizsgálva látható, hogy a szövetségnek 22 hadosztály-parancsnoksága van, de ebből egy sem található a szűk értelemben vett közép-európai térségben. Ezért Magyarország Szlovákiával, Horvátországgal és Szlovéniával közösen megkezdte egy több nemzeti, regionális hadosztály-parancsnokság létrehozását - magyarázta. Hozzátette: ezen együttműködés támogató nemzeti pozícióját Németország fogja ellátni.

Megjegyezte: ez a közös hadosztály-parancsnokság a NATO haderőstruktúrájába fog illeszkedni, és teljes műveleti képességét 2022-re éri el, ez egy nagy hozzáadott érték lesz Magyarország és Közép-Európa biztonságának garantálásához.

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a magyar-német katonai együttműködést emellett kiterjesztették a katona-egészségügyi együttműködésre is, hiszen a NATO budapesti egészségügyi kiválósági központja Münchenben is rendelkezik egy részleggel. Megerősítették elkötelezettségüket egy közös tábori kórházi kapacitás létrehozása mellett - fűzte hozzá.

Mint mondta, emellett a magyar katonák szolgálnak német katonákkal közösen a világ több pontján, így Afganisztánban és a Nyugat-Balkánon is, valamint a közeljövőben a NATO reagáló erők keretében 44 magyar katona szolgál német parancsnokság alatt, és az ulmi több nemzeti parancsnokságon is öt magyar tiszt lát el fontos feladatokat.

Szijjártó Péter kitért arra: Magyarország és Németország együttműködése annyira szoros, a magyar-német barátság annyira jelentős, továbbá a magyar és német érdekek oly mértékben egybeesnek, hogy "itt lenne az ideje annak, hogy ne csak arról az egy témáról beszéljünk, aminek tekintetében kétségtelenül van vitánk, hanem a migráció mellett végre tűzzük napirendre az összes többi európai vagy kétoldalú szempontból fontos kérdést". Hatezer német vállalat működik Magyarországon, és a német-magyar kereskedelmi és iparkamara felmérése szerint most a legelégedettebbek az elmúlt évtizedeket figyelembe véve - közölte. Hozzátette: ezek a cégek 300 ezer magyar embert alkalmaznak, és élvezik a magyar befektetési környezet valamennyi előnyét.

A külügyminiszter elmondta: több európai külpolitikai kérdésben hasonló álláspontot képvisel a két ország, nemrégiben megállapodást írtak alá arról, hogy vízipari kapacitásokat telepítenek olyan közel-keleti, észak-afrikai országokba, ahol menekültek tízezreit látják el. "Számos ponton van érdek- és értékegybeesés Magyarország és Németország általános politikájában és külpolitikájában", ezért itt lenne az ideje ezekre koncentrálni amellett, hogy néhány migrációs kérdésben ellentétes álláspontot képviselnek - fogalmazott Szijjártó Péter.

forrás: MTI

Oldalak

 

Telefon (52) 416-398(52) 533-265(52) 533-266

E-mail cím

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.