jogiforum.hu hírek

Hírek a Jogi Fórumon
Feliratkozás jogiforum.hu hírek hírcsatorna csatornájára jogiforum.hu hírek
Hatvan éve, 1958. június 16-án végezték ki Magyarország egykori miniszterelnökét, Nagy Imrét. A koncepciós per során nem kért kegyelmet, és utolsó szavaival a magyar népre és a nemzetközi munkásosztályra – nem pedig a pártra – bízta ügye megítélését.
Végéhez közeledik az „esküvői szezon” - idén nyáron is sok pár mondta ki a boldogító igent. De mi az, amit a házasságkötésről, mint jogintézményről tudni érdemes? - A belföldön és külföldön megkötött házasság érvényességének feltételeiről, a házassági vagyonjogi szerződésről és annak hiánya esetén alkalmazandó szabályokról kérdeztük Madlena Erzsébetet, a Pesti Központi Kerületi Bíróság családjogi csoportjának csoportvezető-helyettesét.

A Visegrádi Csoport tagállamainak legfőbb ügyészei a közös nyilatkozattal zárult visegrádi tanácskozásukon áttekintették az Európai Ügyészség felállításával kapcsolatos nyitott kérdéseket, továbbá deklarálták, hogy az igazságügyi együttműködés minden lehetséges eszközével fellépnek a terrorizmus és a kiberbűnözés ellen.

A Visegrádi Csoport tagállamainak legfőbb ügyészei immár hetedik alkalommal, 2018. szeptember 3-5. napja között Visegrádon találkoztak. A tanácskozáson – amelynek Polt Péter legfőbb ügyész volt a házigazdája – Pavel Zeman cseh legfőbb ügyész, Jaromir Ciznár szlovák legfőbb ügyész és Bogdan Swieczkowski lengyel legfőbb ügyész helyettes vezette delegáció vett részt. A találkozót Ladislav Hamran, az Eurojust elnöke, egyben szlovák nemzeti tagja is megtisztelte a jelenlétével.

Forrás: Legfőbb Ügyészség

A legfőbb ügyészek leszögezték, hogy az Európai Ügyészség felállítása nem járhat a nemzetközi igazságügyi együttműködés már létező és jól működő intézményeinek gyengítésével. A legfőbb ügyészek kiemelten szükségesnek tartották az Eurojust működésének és kapacitásainak sértetlen megőrzését, különös tekintettel arra is, hogy ez a szervezet központi szerepet játszik az Európai Ügyészség hatáskörén kívül eső büntetőügyekben folytatott együttműködésben.

A legfőbb ügyészek egyetértettek abban, hogy az igazságügyi együttműködés minden lehetséges eszközével fellépnek az újonnan megjelent pénzforgalmi eszközök és technikák terrorista célokra történő felhasználása ellen, illetve hogy kiemelt cél a terrorizmus támogatására szánt javak és források felderítése, befagyasztás és elvonása.

A legfőbb ügyészek fokozott és közös figyelmet fordítanak a kiberbűnözés minden formájára, különös tekintettel az információs rendszerek elleni támadásokra, valamint a szellemi tulajdon elleni internetes bűnözés és az internethez kapcsolódó gyermekpornográfia visszaszorítására, továbbá a bűncselekményekkel összefüggésben alkalmazott zsarolóvírusokkal, a sötét internettel és a virtuális nevekkel való visszaélésre.

Forrás: Legfőbb Ügyészség

A kiberbűnözés elleni hatékony fellépés az információs technológia rohamos fejlődésével lépést tartó új ügyészi szemléletmódot, folyamatos képzést, a hatékony megoldások megosztását és a bűnüldöző hatóságokkal, valamint az informatikai szakértőkkel történő szoros együttműködést kíván. A Visegrádi Csoport legfőbb ügyészei készségüket fejezték ki aziránt, hogy biztosítják a felhasználók azonosításához, illetve a bűncselekményt megvalósító internetes tartalmak hozzáférhetetlenné tételéhez szükséges bizonyítékok megosztását.

A legfőbb ügyészek megállapodtak abban, hogy jövőre Lengyelországban találkoznak.

forrás: Jogi Fórum

A kiküldött munkavállaló a munkavégzés helye szerinti szociális biztonsági rendszerben biztosított, ha egy másik kiküldött munkavállalót vált fel, még ha e munkavállalókat nem ugyanazon munkáltató küldte is ki. Ugyanakkor a munkavállalónak a kiküldő tagállam szociális biztonsági rendszerében fennálló biztosítását igazoló A1 igazolás – a csalás vagy joggal való visszaélés esetét leszámítva – a munkavégzés helye szerinti tagállamnak mind a szociális biztonsági intézményeit, mind a bíróságait mindaddig köti, amíg azt ez az állam vissza nem vonta vagy érvénytelennek nem nyilvánította - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-527/16. sz. ügyben hozott ítélet Alpenrind és társai

Az Alpenrind osztrák társaság vágóhidat üzemeltet Salzburgban. Az Alpenrind részére ott a magyar Martimpex társaság által Ausztriába kiküldött munkavállalók 2012-től 2014-ig húsdarabolási és csomagolási munkákat végeztek. Ezen időszakot megelőzően és azt követően a munkákat egy másik magyar társaság, a Martin-Meat munkavállalói végezték.
2012. február 1-je és 2013. december 13. között a Martimpex által kiküldött, hozzávetőlegesen 250 munkavállaló részére a magyar szociális biztonsági intézmény – részben visszamenőleges hatállyal, és részben olyan esetekben, amelyekben az osztrák szociális biztonsági intézmény1 már megállapította az érintett munkavállalók ausztriai biztosítási kötelezettségét – a magyar szociális biztonsági jogszabályok alkalmazását tanúsító A1 igazolást2 állított ki.
Az osztrák szociális biztonsági intézmény által hozott, a munkavállalók ausztriai biztosítási kötelezettségét megállapító határozatát megtámadták az osztrák bíróságok előtt.
A Verwaltungsgerichtshof (legfelsőbb közigazgatási bíróság, Ausztria)3 e vonatkozásban kéri a Bíróságtól, hogy tisztázza a szociális biztonsági rendszerek koordinációjára vonatkozó uniós szabályokat és – többek között – az A1 igazolások kötelező erejét.4

A Bíróság a mai ítéletében megállapítja, hogy a valamely tagállam (a jelen esetben Magyarország) által kiállított A1 igazolás a tevékenység végzésének helye szerinti tagállam (Ausztria) szociális biztonsági intézményeit és bíróságait mindaddig köti,5 míg ezt az igazolást az azt kiállító tagállam (Magyarország6) vissza nem vonja vagy érvénytelennek nem nyilvánítja.

Ez akkor is így van, ha – mint a jelen esetben – a két tagállam illetékes hatóságai a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottsághoz fordultak, amely megállapította, hogy ezt az igazolást tévesen állították ki és azt vissza kell vonni. A Bíróság e tekintetben megjegyzi, hogy az igazgatási bizottság szerepe e keretek között arra korlátozódik, hogy összeegyeztesse a tagállamok azon illetékes hatóságainak álláspontjait, amelyek hozzá fordultak, és a megállapításai vélemény értékűek.

Ezenkívül a Bíróság megállapítja, hogy az A1 igazolás még akkor is alkalmazható visszamenőleges hatállyal, ha ezen igazolás kiállításának időpontjában a tevékenység végzése szerinti tagállam (Ausztria) illetékes intézménye már határozatot hozott, amely szerint az érintett munkavállaló biztosítási kötelezettsége e tagállamban áll fenn.

Egyébiránt a Bíróság kimondja, hogy abban az esetben, ha a munkáltatója által egy másik tagállamban történő munkavégzés céljából kiküldött munkavállalót egy másik munkáltató által kiküldött munkavállaló vált fel, ez utóbbi munkavállaló a továbbiakban nem tartozhat azon tagállam jogszabályainak hatálya alá, amelyben munkáltatója szokásos tevékenységét végzi.

Ugyanis főszabályként a munkavállaló azon tagállam szociális biztonsági rendszerének hatálya alá tartozik, amelyikben munkát végez, többek között azért, hogy az e tagállam területén foglalkoztatott személyek részére az egyenlő bánásmódot a lehető leghatékonyabb módon biztosítsák.

Az uniós jogalkotó csupán bizonyos feltételek esetén biztosította annak lehetőségét, hogy a kiküldött munkavállaló továbbra is azon tagállam szociális biztonsági rendszerének hatálya alá tartozzon, amelyben munkáltatója szokásos tevékenységét végzi. Így a jogalkotó kizárta ennek lehetőségét, ha a kiküldött munkavállaló egy másik személyt vált fel. A Bíróság álláspontja szerint ilyen felváltás áll fenn, ha a munkáltatója által egy másik tagállamban történő munkavégzés céljából kiküldött munkavállalót egy másik munkáltató által kiküldött munkavállaló vált fel.

E tekintetben irreleváns, hogy a két érintett munkavállaló munkáltatóinak székhelye ugyanazon tagállamban található vagy közöttük esetlegesen személyi vagy szervezeti összefonódások állnak fenn.

_________________________________________________________________________________

1A Salzburger Gebietskrankenkasse (salzburgi területi egészségbiztosítási pénztár, Ausztria).

2Korábban E 101-es igazolás.

3A Verwaltungsgerichtshofhoz a Salzburger Gebietskrankenkasse és a Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (munkaügyi, szociális és fogyasztóvédelmi szövetségi miniszter, Ausztria) terjesztett elő fellebbezést.

4A 2010. december 9-i 1244/2010/EU bizottsági rendelettel (HL 2010. L 338., 35. o.) módosított, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 72. o.), valamint az 1244/2010 rendelettel  (HL 2010. L 338., 35. o.) módosított, a 883/2004 rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2009. L 284., 1. o.).

5Joggal való visszaélés vagy csalás esetén túl, lásd: 2018. február 6-i Altun és társai ítélet (C-359/16).

6Nem vitatott, hogy ezen igazolásokat Magyarországon az illetékes intézmény nem vonta vissza, és a magyar bíróságok sem nyilvánították érvénytelennek azokat.

forrás: Jogi Fórum

Vizsgálatot indított Romániában a legfőbb ügyészség, amely azt veszi górcső alá, hogy történt-e mulasztás a román állami intézmények részéről az afrikai sertéspestis terjedésének megakadályozása érdekében.
Az Európai Bizottság tegnap úgy döntött, hogy nyilvántartásba veszi a „Vessünk véget a ketrecek korszakának” elnevezésű európai polgári kezdeményezést. A javasolt polgári kezdeményezés célja a ketrecben tartott „tenyésztett állatokkal szembeni embertelen bánásmód” felszámolása.A szervezők olyan jogszabályjavaslat benyújtását kérik a Bizottságtól, amely megtiltja a következők használatát: ketrec tojótyúk, nyúl, jérce, brojler tenyészállat, tojóállat, fürj, kacsa és liba tartására; kocáknak kialakított fialó rekeszek; kocaállások és egyedi borjúbokszok (ahol még nem vezették be ezek tilalmát).
72 távmeghallgatásra alkalmas végpontot alakítottak ki a bíróságokon országszerte szeptember közepéig. A munka azonban nem áll meg, további 112 helyszín lesz 2019. augusztus végéig alkalmas arra, hogy a védett személyek, vagy különleges bánásmódot igénylő sértettek, például fiatalkorúak nyugodt körülmények között, a vádlottól távol, egy külön teremben tehessék meg vallomásukat.
Komoly vitával kezdődött Donald Trump amerikai elnök főbírójelöltje, Brett Kavanaugh szenátusi meghallgatása kedden. Demokrata párti szenátorok megpróbálták elnapoltatni a meghallgatást, arra hivatkozva, hogy a Fehér Ház mintegy százezer oldalnyi, Brett Kavanaugh munkásságára vonatkozó dokumentumot visszatartott, és 42 ezer oldalt csupán pár órával az esemény előtt hozott nyilvánosságra.
Államilag térítetté - azaz a szülők számára ingyenessé - válik Szlovákiában az iskolai ebéd az általános iskolás, illetve az óvodák utolsó évfolyamaiba járó gyermekek számára januártól - ezt Robert Fico korábbi kormányfő, a legerősebb szlovák kormánypárt, az Irány (Smer) elnöke jelentette be a kabinet több tagjával közösen tartott keddi pozsonyi sajtótájékoztatóján.
A karácsonyi bejgli, a fitneszbérlet, de még a születésnapi figyelmességként a kollégáknak adott bonbon is adóköteles bérré válhat, ha nem figyelnek oda a cégek. A dolgozók megtartását is segítő juttatásokra ugyanakkor továbbra is érdemes figyelmet fordítani a vállalkozásoknak.
Határozottan bírálta a Martin Selmayr vitatott főtitkári kinevezése során elkövetett "hivatali visszásságok" miatt az Európai Bizottságot (EB) Emily O'Reilly uniós ombudsman, aki kedden tette közzé az üggyel kapcsolatos jelentését.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta a Google LLC (Google) vállalását, amely a fogyasztók kiegyensúlyozottabb tájékoztatását szolgálja a Google fiókban elérhető funkciókról - közölte a versenyhivatal.
Az olyan gépjárműnek, amelyet hivatalosan nem vontak ki a forgalomból, és amely alkalmas a forgalomban való részvételre, akkor is rendelkeznie kell gépjárműfelelősségbiztosítással, ha tulajdonosa, akinek többé már nincs szándékában azt vezetni, úgy döntött, hogy egy magántulajdonban álló telekre állítja. A tagállamok rendelkezhetnek akként, hogy amennyiben az a személy, akit a balesetben érintett gépjármű-felelősségbiztosítás kötésére vonatkozó kötelezettség terhel, e kötelezettségét nem teljesítette, a nemzeti kártérítési szerv érvényesítheti igényét vele szemben akkor is, ha e személy nem tartozik polgári jogi felelősséggel a balesetért - áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.
Mintegy 1,8 millió euró (csaknem 600 millió forint) pénzbírságot szabtak ki nyilvános vizelés miatt a hatóságok tavaly Hollandiában - jelentette a helyi sajtó kedden.
Október 1-től a D1M (motorkerékpár) kategória kivételével négy másikban drágulnak a heti autópálya-matricák az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) rendelete alapján.
Az Alkotmánybíróság a nyári ítélkezési szünet befejezése előtt három nappal – egyetértve a köztársasági elnökkel – alaptörvény-ellenesnek találta, hogy 80 méter mélységig engedély és bejelentés nélkül lehessen kutat fúrni. – Az őszi ülésszak kezdetén csokorba gyűjtöttük a 2018-as év eddigi tíz legjelentősebb és legérdekesebb döntését.
Érvénybe lépett szombaton az egyszer használatos, 50 mikronnál vékonyabb műanyag zacskókra vonatkozó tilalom Brüsszel és a brüsszeli régió üzleteiben - közölte a La Libre Belgique belga napilap.
Az Igazságügyi Minisztérium (IM) államtitkárává nevezték ki Bóka Jánost szeptember elsejei hatállyal. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny hétfői számában jelent meg.
Polgári jogi, büntetőjogi, munkajogi, közigazgatási jogi, európai jogi, valamint bírósági igazgatás témakörben készíthetnek dolgozatot a Mailáth György Tudományos Pályázatra jelentkezők. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által immár ötödik alkalommal meghirdetett verseny célja mind a bírósági munka iránt érdeklődő joghallgatók, mind pedig a bírósági dolgozók tudományos tevékenységének ösztönzése.

A csalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolt T. Cs. I. és 10 társa ellen indult büntetőügyben az eddig tartott több mint 100 tárgyalási napot követően a 2018. szeptember 3. és december 21. közötti időszakra közel 50 újabb tárgyalási napot tűzött ki a Fővárosi Törvényszék.

A 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény módosult rendelkezései értelmében a büntetőeljárásban nem lehet védő az, aki az ügyben tanúként érintett személy segítőjeként vesz vagy vett részt. A tanú segítője az a személy, aki a tanú érdekében jár(t) el, feladata pedig a tanú jogainak és jogos érdekeinek képviselete, illetve jogai gyakorlásának vagy kötelezettségei teljesítésének elősegítése.

A törvényszék hivatalból észlelte, hogy a büntetőügy három vádlottja esetében védőjük a nyomozás során tanúként kihallgatott személy segítőjeként, tehát a tanú érdekében eljáró ügyvédként vett részt, ennek okán ezen védők büntetőügyből történő kizárásáról határozott.

A bíróság döntése egy védő esetében véglegessé vált, míg két védő fellebbezést terjesztett elő, így esetükben a végleges döntést a Fővárosi Ítélőtábla hozza meg.

Az Ítélőtábla döntését követően e bonyolult pénzügyi és informatikai kérdéseket felvető ügyben a bizonyítási eljárás az ügyészség által 2018 júniusában benyújtott újabb vádirat által érintett vádlottak kihallgatásával, a későbbiekben pedig tanúkihallgatásokkal és szakértői meghallgatással folytatódik.

forrás: Jogi Fórum

Oldalak

 

Telefon (52) 416-398(52) 533-265(52) 533-266

E-mail cím

 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.